Behandeling

Hieronder vindt u alle informatie over de werkwijze, het traject en andere praktisch informatie over de behandeling.

Werkwijze

Iedereen heeft vanuit zijn of haar verleden kleine of grotere ‘verwondingen’ opgelopen. Deze blijven vaak van invloed op het latere denken, voelen en handelen. Meestal zijn mensen zich hiervan nauwelijks bewust, hoewel ze vaak wel de negatieve invloed ervan ervaren, bijv. binnen relaties of m.b.t. werk. Dit vormt vaak de reden dat mensen hulp zoeken.    

Het verleden heeft ons gevormd tot wie we zijn en hoe we in het leven staan. Binnen de behandeling is er ook aandacht voor het ontstaan van uw problematiek. Samen kunnen we zoeken naar oorzaken van huidige moeilijkheden. Vervolgens kunt u daarmee leren omgaan zodat uw kwaliteit van leven stijgt. 

Het aangaan van de behandeling is een investering in uzelf. En hoewel het meestal geen luxe is, ervaren veel mensen het toch als een kado aan zichzelf waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben.

In onze jeugd maken we kleine en grote dingen mee die ons boos, angstig en verdrietig maken. Deze gevoelens kunnen op dat moment te moeilijk voor ons zijn geweest om te verwerken en werden daarom weggestopt. Veel klachten zijn het gevolg van inadequate manieren om met moeilijke gevoelens om te gaan.

Belemmerende overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld ontwikkelen zich op basis van opvoeding en (nare) ervaringen in het verleden. Ze hebben daarmee (vaak onbewust) invloed op je emotionele belevingswereld en op je gedrag.

Belangrijke delen van jezelf werden en worden vaak niet erkend en krijgen geen ruimte. Dit kan echter op termijn leiden tot psychische klachten (zoals angst en somberheid, leegte, maar ook boosheid en frustratie) of lichamelijke klachten.

Klachten (symptomen) zijn vaak een uitingsvorm van onderliggende problematiek die onvoldoende aandacht heeft gekregen. Net als een klein kind dat gaat jengelen/vervelend wordt als het niet op een andere manier aandacht krijgt wanneer het zich niet goed voelt.

Het stilstaan bij en contact maken met je innerlijke belevingswereld en opsporen van deze overtuigingen en emoties helpen om jezelf beter te leren kennen en begrijpen.

Dit wil zeggen dat we ruimte proberen te geven aan verschillende kanten in jezelf. Ook aan de kanten die je als kind hebt leren veroordelen en onderdrukken.

Dit proberen we te doen vanuit mildheid, of vanuit het Boeddhisme genoemd: Zelf-compassie.

Zelfacceptatie ontwikkelt zich in relatie met je opvoeders die je laten voelen dat je okee bent en mag zijn zoals je bent. Dit hebben veel mensen in hun opvoeding echter in mindere mate mee gekregen. Hier zijn meestal verschillende redenen voor te vinden.

In het latere leven is dit gelukkig alsnog te leren, bijv. in een omgeving waarin je je volledig geaccepteerd kunt voelen, zoals binnen hechte vriendschappen, partnerrelatie(s) of eventueel binnen een therapeutische relatie.

Binnen de behandelrelatie streven we naar meer begrip en daardoor acceptatie en waardering van deze veroordeelde en onderdrukte delen van jezelf.

We gaan dus niet werken aan een ‘betere’ versie van jezelf, maar aan een meer complete versie.

En van daaruit kan een beter functioneren ontstaan op gebied van relaties met jezelf en anderen, werk, ouderschap, e.d.

Theoretische kaders

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van
twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en
gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt
het gedrag en de gedachten die de problemen in stand
houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische
problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen,
eetstoornissen en meer.

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag
en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen
uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te
veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag.

In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag.  Veel gedachten komen onbewust en automatisch op. Deze verschillende gedachten leiden allemaal tot verschillende gevoelens: verdrietige, boze en neutrale gevoelens. Via uw gedachten kunt u dus invloed hebben op hoe u zich voelt. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen en nieuw gedrag. Als mensen hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen en gedragen. 

Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw
met u samen om tot verbetering van uw klachten te
komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van
behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de
slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt
u met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook
thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Meer over CGT

Schematherapie is binnen de Specialistische GGZ een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. 

Binnen kortdurende behandeling in deze BasisGGZ praktijk is slechts ruimte voor een kennismaking met deze therapievorm.

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

In het behandelmodel staat het begrip ‘schema’ centraal. De basisgedachte achter schematherapie is de visie dat hardnekkige problemen te maken hebben met de manier waarop iemand geleerd heeft over zichzelf, anderen en de wereld te denken. Deze opvattingen of cognities gaan vaak gepaard met bepaalde herinneringen en gevoelens. Deze opvattingen, herinneringen en bijhorende emoties tezamen wordt een schema genoemd.

In therapie wordt er stil gestaan bij wat schema’s zijn, hoe ze zijn ontstaan en in stand gehouden worden en hoe je ze kunt doorbreken. 

Meer over SGT

Ook m.b.t. deze therapievorm geldt dat we slechts kortdurend kennis kunnen maken met de beginselen van DGT. Voor langerdurende DGT dient u doorverwezen te worden naar de Specialistische GGZ.

In Dialectische Gedragstherapie kijkt u onder andere naar de manier van denken in situaties waarbij die heftige emoties een rol spelen. U leert gaandeweg uw manier van denken te veranderen. DGT kan ook helpen om het (vaak impulsieve) gedrag dat veroorzaakt wordt door de heftige emoties, beter onder controle te krijgen. Soms zorgen die emoties ervoor dat u dingen doet die niet effectief zijn. 

DGT leert u fase- en stapsgewijs om op een andere manier met die emoties om te gaan, zodat u controle krijgt  over het gedrag dat uiteindelijk schade brengt en uw kwaliteit van leven negatief beïnvloedt.

In de behandeling leert u uw eigen probleemgedrag onderzoeken en veranderen door uw  denken te onderzoeken (opvattingen en manier van denken) en te veranderen. DGT is een steunende therapie, het probeert goede kwaliteiten naar boven te halen. U leert vaardigheden om beter met u zelf, uw emoties en anderen om te gaan. De behandeling zoekt een evenwicht tussen accepteren en veranderen, leren om dingen die u niet kunt veranderen beter te accepteren en te verdragen. DGT is een samenwerkingsbehandeling, samen wordt onderzocht hoe problemen in uw leven in elkaar zitten en wordt gekeken wat werkt. Maar problemen worden niet van u overgenomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossingen.

Meer over DGT

Acceptance en Commitment Therapy is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van uw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). U leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor u zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden (psychologische flexibiliteit).

Bij ACT leert u om op een bewuste en flexibele manier om te gaan met gedachten, gevoelens en impulsen. Het gaat om het vinden van een nieuwe relatie met uzelf (de wereld van gedachten, emoties en lichamelijke sensaties) en met de omgeving. Hierin spelen waarden een belangrijke rol. Het accent in de gesprekken ligt op het steeds meer gaan leiden van een leven zoals u dat wilt leiden, waarin u zich gedraagt zoals u dat eigenlijk wilt.

ACT biedt een flexibele en uitdagende werkwijze, zowel voor de behandelaar als voor de client. ACT speelt zich altijd af in het hier-en-nu, ook als mensen een traumatische voorgeschiedenis hebben. Het samen vinden van kwaliteit van leven in de huidige omstandigheden, het ontwikkelen van vaardigheden die daarbij kunnen helpen, daar ligt de uitdaging in de gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen.

Meer over ACT

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten. Het Amerikaanse therapeutenechtpaar Hal en Sidra Stone is de grondlegger van deze manier van werken. Je gaat daarbij niet op zoek gaat naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden maar naar wat en hoe het ís.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Je denkt misschien dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk word je leven geleid door die ikken die in jou het hoogste woord voeren: je primaire subpersonen. Zij bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien.
Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige Perfectionist, een Pleaser, een interne Criticus of een Drammer in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen.

Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. De theorie beschrijft hoe deze verschillende kanten tot ontwikkeling zijn gekomen en wat hun functie en betekenis is.

Meer over Voice Dialogue

Methodieken

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De behandeling zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Meer over EMDR 

De VERS-training is een vaardigheidstraining voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), of daarop gelijkende problematiek (Emotie Regulatie Stoornis; ERS). Een kernprobleem is het niet voldoende kunnen reguleren van emoties.

De VERS-training kent een hoog educatief karakter, is gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische methoden, en is gericht op het aanleren van emotieregulatie technieken, gedragsvaardigheden en probleemoplossingsvaardigheden. Ook leert men meer balans in het leven aan te brengen op verschillende levensterreinen zoals relaties, eten, slapen, werk, vrije tijd en zelfzorg. Hierdoor ontwikkelt men meer veerkracht om emoties op te vangen.

Er wordt gewerkt met een ‘pannen-model’ om het oplopen van de intensiteit van emoties te symboliseren. Daarnaast worden ingewikkelde situaties verhelderd door emoties, lichamelijke sensaties, gedachten, neigingen, gedrag en gevolgen te ontwarren. Men leert hoe eerder in te grijpen om escalaties te voorkomen.

Dit is al tientallen jaren een zeer effectief en praktisch bruikbaar model gebleken. Er wordt toegewerkt naar een Emotie Hanteringsplan. Dit is een persoonlijke ‘handleiding’ voor de cliënt en diens naastbetrokkenen.

Meer over VERS 

Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.

Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en ‘concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp.

Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken.

Veel onderzoek laat zien dat mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en dat het positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Ook transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness voor heel veel mensen van waarde is.

Meer over Mindfulnes 

Focusing is aandacht schenken aan iets wat je bezighoudt, bijvoorbeeld een situatie op je werk of een onbestemd gevoel. Als je focust neem je de tijd om na te gaan hoe dat wordt beleefd in je lijf. Zo’n innerlijke beleving wordt de ‘felt sense’ genoemd. Deze heeft impliciet betekenis en richting. Met aandacht en respect bij die ‘felt sense’ zijn en hoe deze zich ontvouwt, is de kern van Focusing.

Focussen is aandacht geven aan iets van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Als je bij dat ‘iets’ stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in je leven.

Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitplussen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat je lijf je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar vanbinnen ís, zonder oordeel, en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen; je organisme weet zelf hoe dat moet..

Focusing brengt ontspanning, helderheid en innerlijke balans. Het vergroot je bewustzijn en je leert jezelf beter kennen. Je gaat beter voelen wat bij je past en wat je wilt.

Meer over Focusing 

Door langdurig verkeerd ademen kunnen allerlei klachten in het lichaam ontstaan, zowel lichamelijk, fysiek, mentaal als emotioneel. De klachten kunnen zijn: een gevoel van benauwdheid, veelvuldig zuchten, hartkloppingen, tintelingen in de vingers, duizeligheid, hoofdpijn, niet kunnen ontspannen, depressieve gevoelens en onrustig slapen. De angst en onzekerheid zorgen daarnaast voor meer gespannenheid, waardoor de lichamelijke en psychische klachten weer verergeren. Een vicieuze cirkel ontstaat.

Wanneer je veel negatieve ervaringen hebt opgedaan in je leven, dan kun je dat merken aan jouw manier van ademhalen. De ademhaling kan dan krampachtiger en oppervlakkiger zijn in plaats van vrij, reflexmatig en spontaan. Je adem kan blijven hangen hoog in je borst of afgekneld worden door een samengetrokken middenrif. Ademhaling werkt als een radarscherm ten opzichte van jouw psychische welbevinden.

De combinatie van adem-, bewustwordings- en ontspanningsoefeningen is in de praktijk effectief gebleken om klachten, zowel bij ademhalingsproblemen als stress gerelateerde problemen, te verminderen en beheersbaar te maken.

Door middel van uitleg en praktische oefeningen, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in het dagelijks leven, wordt men zich bewust van de ademhaling. Men leert met de ademspanning om te gaan en met komt, zo mogelijk, tot een ademhaling die beter bij hem/haar past.

Een natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is van belang. Door middel van ontspanningsoefeningen kun je je bewust worden van het verschil tussen lichamelijke spanning en ontspanning en leer je de spanning te controleren en te verminderen tijdens verschillende situaties.

Door middel van bewustwordingsoefeningen leer je je lichaam en ademhaling kennen. De verschillende oefeningen laten je bewust ‘kijken’ en ‘ voelen’ naar je lichaam, waardoor je jouw lichaam steeds beter leert kennen en ook goed hierop kunt reageren.

Meer over Ontspannings- en ademtechnieken 

Al invoelend en in dialoog met jouw lichaam kom je beter in contact met jezelf. Wil je ´aan den lijve´ ervaren hoe het fysiek en emotioneel met jou is gesteld? Hoe krijg je grip op je emoties en je gedachten? 

Sta je wel eens stil bij je lichaam? Heb je weinig verbinding met je lichaam en leef je vooral in je hoofd? Heb je de neiging om signalen en klachten van je lichaam te negeren? Ben je ook zo iemand die vindt dat het lichaam het gewoon moet doen en dat het door moet gaan zolang het kan? Herken je ook dat je persé deze klus, die huishoudelijke taak of dat werkstuk af wilt maken ongeacht of je lijf het nog trekt? Neem je je lijf voor ‘granted’? Lichaamswerk versterkt de betrokkenheid met je lichaam.

In de lichaamsgerichte therapie wordt het lichaam als uitgangspunt genomen om aan jezelf te werken. Dat maakt dat je ontvankelijker wordt voor signalen en boodschappen van je lijf. Het draagt ertoe bij dat je vriendschappelijker om leert gaan met je lichaam. Het handhaven van een angstige, onverschillige en harde houding is niet langer nodig. Lichaamswerk vergroot de liefde voor je lichaam.

Bewust bezig zijn met je ademhaling in lichaamsgerichte therapie hoort ook bij het vergroten en verdiepen van het lichaamsbewustzijn. Het opnieuw leren waarnemen en ervaren van lichamelijke gewaarwordingen brengt jou steviger in contact met je lijf. Hierdoor ga je meer voelen, vertrouwen en stromen van binnenuit. Je lichaam kan zich openen voor de volheid van het leven in al haar prachtige facetten.

Meer over Lichaamswerk  

Mijn persoonlijke affiniteit ligt in het werken vanuit een holistische visie. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de klacht waarmee mensen zich aanmelden voor hulp. Ik kijk naar de gehele context, de persoonlijkheid van de cliënt, diens achtergrond en ontwikkelingsgeschiedenis. En naar de huidige omstandigheden die (mede) geleid hebben tot de aanmelding. Dus niet alleen de huidige klacht, maar ook wat daaraan ten grondslag ligt wil ik samen met u in beeld brengen. 

Ik werk graag op zowel cognitief, emotioneel, fysiek en soms ook spiritueel vlak met mensen. In mijn werkwijze probeer ik aan te sluiten bij ieders persoonlijke stijl, en ik maak graag ruimte voor de gebieden die juist minder aandacht hebben gekregen tijdens iemands ontwikkeling. Dit omdat aandacht voor en ontwikkeling van deze verschillende vlakken juist leidt tot een completer mens en daardoor beter functioneren.

Tijdens de kortdurende behandeling (dus binnen de BasisGGZ) is het niet mogelijk om op al deze gebieden blijvende verandering teweeg te brengen. Wel kan het op gang gekomen bewustzijn een helend proces in werking zetten. Dit kan tot ver na afsluiting van de behandeling nog tot verdere verandering en verbetering leiden. 

Soms heeft iemand uitgebreider lichaamswerk nodig om meer contact te leren maken met de innerlijke belevings- en gevoelswereld. In dat geval kan ik verwijzen naar een Haptotherapeute in Deventer als aanvulling op de behandeling.

Naasten die bij u betrokken zijn kunnen, indien gewenst en altijd in overleg, ook bij de behandeling betrokken en uitgenodigd worden.

behandeling

Traject

Het gehele hulpverleningstraject, vanaf de aanmelding tot de afsluiting ziet er als volgt uit:

Stap 1

Aanmelding

Aanmelding: Indien u de website bekeken hebt en u wilt zich aanmelden, dan kunt u uw naam en emailadres invullen op het contactformulier. Ik mail u dan z.s.m. om u uit te nodigen voor intake, tenzij er sprake is van een wachtlijst.

Ik stuur u vervolgens een entreeformulier toe ter voorbereiding van de intake door ons beiden. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts wanneer u de behandeling vergoed wilt krijgen van uw zorgverzekeraar. 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten, anders kan het zijn dat er moeilijkheden ontstaan wanneer u zelf de declaratie in zou dienen: 

– uw naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum
– (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd
– Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),
– datum verwijzing, vóór de datum van het intakegesprek
– naam, functie en AGB-code van de verwijzer,
– stempel praktijk en/of handtekening verwijzer

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Indien gewenst kunt u hiervoor kiezen. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis en duurt 15 minuten. U kunt hierna bepalen of u het traject wilt voortzetten. Ook ik kan dan inschatten of uw hulpvraag past binnen mijn praktijk en behandelwijze. We kunnen eventueel daarna een intakegesprek plannen. U kunt er ook voor kiezen om direct na aanmelding al een intakegesprek in te plannen.

Stap 3

Intake

Het gesprek duurt anderhalf uur en is bedoeld om uw hulpvraag en de onderliggende problematiek in kaart te brengen. Voorafgaand stuur ik u een entreeformulier toe ter voorbereiding van het intakegesprek. Tijdens het gesprek zal ik op de belangrijkste gebieden verder doorvragen. Dit formulier kunt u vooraf toesturen via mail of post, of zelf in mijn brievenbus doen. De intake is ook nodig om te bepalen of uw hulpvraag passend is bij mijn behandelvorm. Na de intake vraag ik u eventueel nog om thuis vragenlijsten in te vullen voor nadere diagnostiek. Voor uitgebreide diagnostiek dient u doorverwezen te worden.

Stap 4

Vervolg intake

Tijdens dit tweede diagnostiekgesprek komen we terug op de intake en gaan we samen uw ZorgVraagTypering bespreken. Ik leg u mijn werkhypothese voor en het voorlopige behandelplan. Dit kan indien gewenst nog bijgesteld worden. Indien u zich hier volledig in kunt vinden kunt u het ondertekenen. 

Stap 5

Behandeling

De volgende maanden (max. een half jaar, eenmaal per 2 weken) werken we samen aan het behalen van uw behandeldoelen, tijdens gesprekken die een uur duren. We beginnen meestal met een korte mindfulness oefening (Check-in) om contact te met maken met uw binnenwereld en te ‘landen’ in ons gesprek. Vervolgens gaan we verder aan het werk op basis van uw behandeldoelen.

U zult ook opdrachten mee naar huis krijgen om uw behandeling effectiever te kunnen benutten. Het bijhouden van een therapie-dagboek zal zo’n opdracht zijn. Wanneer u wérkelijk verandering wilt bereiken is het noodzakelijk om ook tussen de gesprekken door actief met uw behandeling bezig te zijn. Hier zijn verschillende opdrachten voor mogelijk, en we kijken samen welke u het beste passen. Tussentijds is er steeds ruimte om de voortgang te evalueren en eventueel bij te sturen. Ik waardeer uw kritische feedback om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten.  

Stap 6

Afsluiting

Tijdens het laatste gesprek evalueren we de behandeling nogmaals en bespreken we in hoeverre de doelen bereikt zijn en u tevreden bent over het behaalde resultaat. We bespreken ook hoe u verder kunt gaan na deze behandeling. Dit om het behaalde resultaat vast te kunnen houden, maar ook verder te kunnen ontwikkelen. Soms volgt nog een advies voor vervolgbehandeling hier of elders. 

Ik informeer uw verwijzer over de behandeling middels een afsluitbrief. Deze brief bespreek ik eerst met u voor akkoord.

Behandeling

Praktisch

  • Bij verkoudheidsklachten, griep of koorts kunt u niet naar de praktijk komen. De afspraak zal online plaatsvinden via een beveiligde video-bel verbinding. Indien u hiervoor te ziek bent verzetten we de afspraak natuurlijk. Dit graag z.s.m. laten weten.   
  • Er is geen wachtkamer. Aangezien ik mensen niet direct na elkaar inplan, kunt u gerust even wachten in de spreekkamer indien u wat te vroeg bent gekomen.
  • De behandelsessies duren maximaal 60 minuten.
  • Als u allergisch bent voor katten, dit vooraf overleggen want mijn lieve ‘therapie-kat’ ligt, indien gewenst, graag bij u op schoot of in de buurt
  • Er kan gebruik gemaakt worden van een ‘blended’ vorm van behandeling, waarin we zowel face-to-face sessies kunnen hebben als online werken. U kunt dus naast gesprekken in mijn praktijk, ook thuis vragenlijsten invullen, opdrachten uitvoeren en digitale huiswerk-opdrachten maken. Zie hiervoor het E-Health platform Therapieland.nl
  • Indien gewenst kunt u in onderling overleg iemand meenemen die nauw bij uw behandeling betrokken is
  • Afzeggen en no-show: wanneer u onverhoopt niet kunt komen op uw afspraak verzoek ik u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. We kunnen de afspraak dan verzetten naar een ander tijdstip. Wanneer u de afspraak niet, of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, dien ik een no-show tarief van 50,- euro bij u in rekening te brengen. Zie ‘Algemene Info’ >  ‘Betalingsvoorwaarden’
  • Wanneer u belt kunt u uw nummer inspreken zodat ik u kan terugbellen. De meeste communicatie verloopt via de mail.
  • Indien er sprake is van crisis, kunt u tijdens werktijden contact met mij opnemen. Wanneer ik niet bereikbaar ben kunt u contact opnemen met uw huisarts of Praktijk Ondersteuner (POH). We kunnen hier vooraf afspraken over maken. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.